aktualności‎ > ‎

Wyprawka szkolna

opublikowane: 12 sie 2015, 11:14 przez Wojtek Wojciechowski   [ zaktualizowane 14 sie 2015, 15:36 ]

Wójt Gminy Wymiarki informuję o możliwości skorzystania z pomocy

na zakup podręczników

 

I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie udzielana uczniom:

 1) rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza

574 zł netto

 2) uczniom wymienionym w pkt 1 niespełniającym kryterium dochodowego, pochodzącym z rodzin, w których występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęski żywiołowe lub ekologiczne;

 3) bez względu na dochód uczniom:

- słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych, do klas II i III gimnazjów, do szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników.

 4) w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu

umiarkowanym lub znacznym uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klas I, II, III, V i VI szkół podstawowych, do klas II i III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

- dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, ale nie dotyczy to uczniów klas I i II szkół podstawowych w przypadku, gdy korzystają oni z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej,

zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

 

II. Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników sekretariatu szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

 Do wniosku należy dołączyć:

- w przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na niski dochód, zaświadczenie o wysokości dochodów, w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć  – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń

rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną

- w przypadku osób ubiegających się o pomoc nie ze względu na niski dochód, ale ze względu na okoliczności wymienione wyżej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

 Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy i w terminie do 30 listopada 2015 r. zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) lub pełnoletnim uczniom koszty indywidualnie zakupionych podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub 

podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku ww. uczniów niepełnosprawnych

– również koszt zakupu materiałów edukacyjnych po przedłożeniu dowodów zakupów takich jak:

- faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub

rodzica zastępczego, paragon, oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. –„Wyprawka szkolna”

Potwierdzenie zakupu zawiera:

- imię i nazwisko ucznia,

- klasę, do której uczeń będzie uczęszczał,

- adres szkoły,

- wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,

- kwotę zakupu,

- czytelny podpis osoby dokonującej zakupu.

 

UWAGA!

- Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

- Materiał edukacyjny

– należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania mający postać papierową lub elektroniczną

 

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy I i II szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 175 zł

1) dla uczniów klasy III szkoły podstawowej;

2) dla uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

3) dla uczniów słabosłyszących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawn. intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum

4) niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego ;dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych

do kwoty 225 zł

dla uczniów:

1) niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły

podstawowej lub klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

2) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum

- korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 z

 

do kwoty 770 zł

dla  uczniów  słabowidzących,  niesłyszących,  słabosłyszących, z niepełnosprawnością  intelektualną w    stopniu    lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w  tym  z  zespołem  Aspergera,  z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej,  klas  V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej  I  stopnia  lub  klas  II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z   podręczników  do  kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł.

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas II

i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do

kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 308,00 zł

 

do kwoty 770 zł.

dla  uczniów  słabowidzących,  niesłyszących,  słabosłyszących, z niepełnosprawnością  intelektualną w    stopniu    lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w  tym  z  zespołem  Aspergera,

z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej uczęszczających do:

klas II i III gimnazjum, klas II iIII ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 350 zł.

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  lekkim, z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi, w  przypadku  gdy  jedną

z  niepełnosprawności  jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas II i III gimnazjum, klas II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas II iIII ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników    do    kształcenia    specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego  niebędących  podręcznikami  do  kształcenia do kwoty 607 zł specjalnego,  koszt  dofinansowania  zakupu  podręczników  do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego  nie może być wyższy niż 303,50 zł

 

do kwoty 607 zł.

dla  uczniów  słabowidzących,  niesłyszących,  słabosłyszących, z niepełnosprawnością  intelektualną w    stopniu    lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w  tym  z  zespołem  Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność  wymieniona  wyżej, uczęszczających  do zasadniczej  szkoły zawodowej

do kwoty 390 zł.

1) dla uczniów klasy IV technikum;

2) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością  intelektualną w   stopniu   lekkim, z  niepełnosprawnością  ruchową,  w  tym  z  afazją,  z autyzmem,  w  tym  z  zespołem Aspergera, z

niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z  niepełnosprawności  jest  niepełnosprawność  wymieniona wyżej, uczęszczających     do:     liceum

ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej  szkoły  muzycznej  II stopnia,  klas  IV–VI ogólnokształcącej  szkoły  sztuk  pięknych, liceum plastycznego    lub    klas    VII–IX  ogólnokształcącej  szkoły baletowej

do kwoty 445 zł

 

Wnioski udostępnione będą od 13.08.2015 r.:

- na stronie internetowej Urzędu Gminy, www.wymiarki.pl

- w Urzędzie Gminy w pokoju nr 1

- w szkołach.

wniosek do pobrania

Comments